НАРЕДБИ

НАРЕДБИ ИЗДАДЕНИ ОТ ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ
тарифа за определяне началния размер на месечния наем за един кв.м., при предоставяне на помещения, терени и места общинска собственост за провеждане на търгове и конкурси тарифа за определяне началния размер на месечния наем за един кв.м., при предоставяне на помещения, терени и места общинска собственост за провеждане на търгове и конкурси
дата на публикуване: 2016-11-01 16:29:37 | големина: 143.50 KB
|
Наредба за организация на движението на територията на Община Чепеларе Наредба за организация на движението на територията на Община Чепеларе
дата на публикуване: 2016-11-01 15:52:04 | големина: 187.00 KB
|
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ
дата на публикуване: 2014-08-08 15:40:07 | големина: 204.00 KB
|
НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ В ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ В ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ
дата на публикуване: 2019-09-10 15:42:00 | големина: 1.20 MB
|
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ
дата на публикуване: 2014-08-08 15:43:19 | големина: 182.50 KB
|
НАРЕДБА за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Чепеларе (по чл. 196, ал. 5 на Закона за устройство на територията - ЗУТ) НАРЕДБА за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Чепеларе (по чл. 196, ал. 5 на Закона за устройство на територията - ЗУТ)
дата на публикуване: 2014-08-08 15:44:01 | големина: 134.50 KB
|
НАРЕДБА за управление на горските територии на община Чепеларе НАРЕДБА за управление на горските територии на община Чепеларе
дата на публикуване: 2014-08-08 15:45:18 | големина: 117.50 KB
|
НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ
дата на публикуване: 2014-08-08 15:45:54 | големина: 180.00 KB
|
НАРЕДБА За организацията, финансирането и дейността на пенсионерските клубове на територията на община Чепеларе НАРЕДБА За организацията, финансирането и дейността на пенсионерските клубове на територията на община Чепеларе
дата на публикуване: 2014-08-08 15:46:34 | големина: 38.50 KB
|
НАРЕДБА ЗА провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в Община ЧЕПЕЛАРЕ НАРЕДБА ЗА провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в Община ЧЕПЕЛАРЕ
дата на публикуване: 2014-08-08 15:47:13 | големина: 25.00 KB
|
Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Чепеларе Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Чепеларе
дата на публикуване: 2014-08-08 15:47:52 | големина: 518.51 KB
|
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ И ЗА ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ И ЗА ФИНАНСОВО СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ
дата на публикуване: 2014-08-08 15:49:49 | големина: 40.00 KB
|
НАРЕДБА ЗА ЧИСТОТА И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ НАРЕДБА ЗА ЧИСТОТА И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ
дата на публикуване: 2014-08-08 15:50:33 | големина: 493.50 KB
|
НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
дата на публикуване: 2014-08-08 15:51:37 | големина: 181.00 KB
|
НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ОТ ЧЕТВЪРТА, ПЕТА И ШЕСТА КАТЕГОРИЯ ИЛИ НА ЧАСТИ ОТ ТЯХ ОТ ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ОТ ЧЕТВЪРТА, ПЕТА И ШЕСТА КАТЕГОРИЯ ИЛИ НА ЧАСТИ ОТ ТЯХ ОТ ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ
дата на публикуване: 2015-05-12 18:41:28 | големина: 708.00 KB
|
НАРЕДБА За преместваемите обекти на територията на Община Чепеларе НАРЕДБА За преместваемите обекти на територията на Община Чепеларе
дата на публикуване: 2016-02-01 14:32:31 | големина: 113.00 KB
|
НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ
дата на публикуване: 2016-07-05 09:35:00 | големина: 81.18 KB
|
НАРЕДБА за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на община Чепеларе НАРЕДБА за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на община Чепеларе
дата на публикуване: 2016-10-05 14:08:08 | големина: 65.50 KB
|
НАРЕДБАТА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НАРЕДБАТА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ
дата на публикуване: 2017-05-11 18:28:24 | големина: 96.00 KB
|
НАРЕДБА за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Чепеларе НАРЕДБА за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Чепеларе
дата на публикуване: 2017-05-03 15:27:14 | големина: 689.15 KB
|
НАРЕДБА № 1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЧИСТОТАТА И ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ НАРЕДБА № 1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЧИСТОТАТА И ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ
дата на публикуване: 2017-05-31 15:46:42 | големина: 79.25 KB
|
 Правилник за дейността на общинско социално предприятие Правилник за дейността на общинско социално предприятие "Озеленяване и благоустройство" в Община Чепеларе, обл. Смолян
дата на публикуване: 2018-06-05 14:28:20 | големина: 38.11 KB
|
ГОДИШНА ПРОГРАМА За управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2020 год. ГОДИШНА ПРОГРАМА За управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2020 год.
дата на публикуване: 2019-12-03 16:32:52 | големина: 199.50 KB
|
Стратегия за управеление и разпореджане с общинска собственост 2019-2023 Стратегия за управеление и разпореджане с общинска собственост 2019-2023
дата на публикуване: 2020-02-14 09:31:57 | големина: 79.75 KB
|
План за действие за общинските концесии на Община Чепеларе през 2020г План за действие за общинските концесии на Община Чепеларе през 2020г
дата на публикуване: 2020-02-14 09:32:41 | големина: 20.32 KB
|
Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореджане с общински жилища Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореджане с общински жилища
дата на публикуване: 2020-02-14 09:33:21 | големина: 137.00 KB
|
Н А Р Е Д Б А    ЗА РЕДА НА ПРИДОБИВАНЕ, ПРИТЕЖАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ Приета с Решение № 80/28.05.2020 г. Н А Р Е Д Б А ЗА РЕДА НА ПРИДОБИВАНЕ, ПРИТЕЖАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ Приета с Решение № 80/28.05.2020 г.
дата на публикуване: 2020-06-03 15:31:23 | големина: 59.12 KB
|
НАРЕДБА за реда на ползване на дървесина извън горските територии на Община Чепеларе НАРЕДБА за реда на ползване на дървесина извън горските територии на Община Чепеларе
дата на публикуване: 2021-01-12 16:32:20 | големина: 887.00 KB
|