Приключени

ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9018181
Дата на публикуване: 2013-07-30 13:43:26

Община Чепеларе, на основание чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП, възлага обществена поръчка с публична покана № 9018181 с предмет  „Извършване на услуга по консултиране и последващо управление във връзка с участие на Община Чепеларе и кандидатстване за подпомагане по реда на Наредба №32 на МЗХ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)" 

Необходимите документи за участие в обществената поръчка са достъпни от тук.


Договор проект Договор проект
дата на публикуване: 2013-07-30 13:43:26 | големина: 58.50 KB
|
Публична покана Публична покана
дата на публикуване: 2013-07-30 13:43:26 | големина: 225.05 KB
|
Техническа спецификация Техническа спецификация
дата на публикуване: 2013-07-30 13:43:26 | големина: 184.80 KB
|
Условия Условия
дата на публикуване: 2013-07-30 13:43:26 | големина: 379.20 KB
|
Образци Образци
дата на публикуване: 2013-07-30 13:43:26 | големина: 133.50 KB
|