Стратегия

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА” В ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ

Правилникът урежда реда и условията за създаване, преобразуване, закриване, управлението, организацията и контрола върху дейността на общинското предприятие “Център за услуги в домашна среда”.