РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

ПРОЕКТ - ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ПОДГОТОВКА НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА КОМПОСТИРАНЕ И ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКО ДЕПО В МЕСТНОСТТА „РАКИДА” В ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ

 

 

 

Проектът се финансира от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” Договорът за безвъзмездна финансова помощ е на стойност 181 840 лева, от тях 85 % се осигуряват от Европейския фонд за регионално развитие, а останалите 15 % – от националния бюджет. 

Договор N 5823-CO от 12.01.2009, проект N 58231 - 34 - 338

www.ope.moew.government.bg

 

 

 


 

 

12.07.2011 - Последваща оценка на проекта

 


 

30.06.2011 - Одит на проекта 

 


 

28.06.2011 - Община Чепеларе финализира изпълнението на проект BG161PO005/08/2.30/01/03 „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Изграждане на съоръжение за компостиране и предварително третиране на отпадъци, закриване и рекултивация на общинско депо в местността „Ракида” в община Чепеларе, област Смолян”.

 


 


22.06.2011 - Покана пресконференция

 


 

15.12.2010 - На 14.12.2010 г. Община Чепеларе избра изпълнител по реда на ЗОП за услуга - „Подготовка на инвестиционен проект „Изграждане на съоръжение за компостиране и предварително третиране на отпадъци, закриване и рекултивация на общинско депо в местността “Ракида” в Община Чепеларе, Област Смолян” по проект №58231-34-338 „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Изграждане на съоръжение за компостиране и предварително третиране на отпадъци, закриване и рекултивация на общинско депо в местността „Ракида” в община Чепеларе, област Смолян”, приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.” 

 


 

01.12.2010 - На 30.11.2010 г. в Община Чепеларе се проведе пресконференция по проект BG161PO005/08/2.30/01/03 „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Изграждане на съоръжение за компостиране и предварително третиране на отпадъци, закриване и рекултивация на общинско депо в местността „Ракида” в община Чепеларе, област Смолян”

 


 

26.11.2010 - Прес съобщение

 


 

15.11.2010 - Решение за избор на изпълнител по ЗОП

 


 

23.09.2010 - Актуална информация

 


 

09.09.2010 - ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за услуги с предмет: „Подготовка на инвестиционен проект „Изграждане на съоръжение за компостиране и предварително третиране на отпадъци, закриване и рекултивация на общинско депо в местността “Ракида” в Община Чепеларе, Област Смолян”

 

14.01.2010 - Министерството на околната среда и водите предоставя на Община Чепеларе, чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейската общност, безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект:

 


 

14.04.2009 - Община Чепеларе започна реализацията на проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Изграждане на съоръжение за компостиране и предварително третиране на отпадъци, закриване и рекултивация на общинско депо в местността „Ракида" в община Чепеларе, област Смолян" по приорететна ос 2 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г."Съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност. Безвъзмездната финансова помощ за настоящия проект по оперативна програма „Околна среда 2007- 2013 година" е в размер на 191 400,00 лева. Дейностите по проекта трябва да се реализират до октомври 2009 година.

 


 

16.01.2009 - На 12.01.2009 г. между Община Чепеларе, в качеството й на Бенефициент и Министерство на околната среда и водите, в качеството му на Договарящ орган, беше подписан Договор №58-231-С028 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."- „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Изграждане на съоръжение за компостиране и предварително третиране на отпадъци, закриване и рекултивация на общинско депо в местността „Ракида" в община Чепеларе, област Смолян", приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци".