Открити процедури

Консултантски услуги за управление и отчитане на дейностите по проект 21/321/01435 „Рехабилитация на Път SML2322/SML1314 п.к. II-86 – м. Чудните мостове/ - Забърдо / от км 0+000 до км 2+500; Рехабилитация на Път SML2311 / ІІ – 86 / Хвойна – Орехово от км 0+000 до км 7+251, от общинската пътна мрежа на община Чепеларе, обл. Смолянска; Реконструкция на водопроводна мрежа в с.Богутево, общ.Чепеларе, Главен клон от т.193 до т.103
Дата на публикуване: 2014-04-16 18:03:35

Възложител:

ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ

Преписка:

00064-2014-0004

Процедура:

Открита процедура

Описание:

Консултантът следва да извърши услуги за управление на проекта и отчитане на дейностите по управлението му, в това число, но не само – да изготви заявка за окончателно плащане. Обхват на поръчката •Предоставяне на експертна помощ относно съставяните в рамките на изпълнението на проекта документи; •Изпълнителят трябва да подпомага Възложителя при подготовката на документите за плащане, съобразно договореното с ДФ”Земеделие”; •Изпълнителят трябва да консултира Възложителя относно комплектоване на заявките за плащане с изискуемите документи; •Изпълнителят трябва да консултира Възложителя относно изпълнение на допълнителни указания от ДФ”Земеделие”; •Контрол по спазване на календарния график за изпълнение на проекта – изготвяне на вътрешни правила за изпълнение, мониторинг и отчитане на дейностите по проекта; •Координиране на изпълняваните дейности по договори с други изпълнители; •Дейности за отчитане на проекта – изготвяне на документите необходими за отчитане на проекта пред ДФ”Земеделие”; •Други дейности, необходими при изпълнение на проекта и възникнали по време на изпълнението.

Краен срок за закупуване на документация

02.06.2014г.

Краен срок за подаване на оферти:

09.06.2014 г.

Състояние

ЗАТВОРЕНА


Отговор Отговор
дата на публикуване: 2014-04-16 18:03:35 | големина: 231.31 KB
|
Уведомление за отваряне на ценови оферти Уведомление за отваряне на ценови оферти
дата на публикуване: 2014-07-22 11:03:07 | големина: 438.38 KB
|