ЦУДС - 'ПОМОЩ В ДОМА'

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изпълнението на проект BG051PO001- 5.1.04-0154-C0001

ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА – ЧЕПЕЛАРЕ”, финансиран по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”, Община Чепеларе уведомява, че е открита втора процедура за подбор на персонала за предоставяне на социални услуги в Център за услуги в домашна среда:

Домашен помощник– 1 работно място за гр.Чепеларе

 

СЪОБЩЕНИЕ СЪОБЩЕНИЕ
дата на публикуване: 2014-03-21 15:37:05 | големина: 200.50 KB
|