ЦУДС - 'ПОМОЩ В ДОМА'

СЪОБЩЕНИЕ

Продължава изпълнението на дейностите по проект BG051PO001- 5.1.04-0154-C0001 „ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА – ЧЕПЕЛАРЕ”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”. 

СЪОБЩЕНИЕ СЪОБЩЕНИЕ
дата на публикуване: 2014-01-22 15:58:18 | големина: 202.00 KB
|