Обявления и заповеди

ОБЯВЛЕНИЕ № 1 14.10.2013 год.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 124, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Чепеларе с Решение № 354 прието с Протокол № 29 от заседание проведено на 26.09.2013 год. в т.1 е одобрил Задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 80371.70.65 в местност „Таванчека”, землище на гр. Чепеларе, общ. Чепеларе за „Параклис Св. Димитър”.. С т.2 от същото Решение е разрешил изработването на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 80371.70.65 в местност „Таванчека”, землище на гр. Чепеларе с отреждане за „Параклис” в устройствена зона „Об” с определяне начина на застрояване по ограничителни линии на застрояване. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЧЕПЕЛАРЕ