Търгове

ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН - от обект № 1301

Община Чепеларе обявява търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по чл.49, ал.1, т.2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина  и недървесни горски продукти, наричана за краткост Наредбата.

Условия за участие в търга и необходимите документи може да намерите тук:

Документация Документация
дата на публикуване: 2013-10-03 12:12:20 | големина: 1.43 MB
|
Заповед Заповед
дата на публикуване: 2013-10-03 12:12:20 | големина: 334.24 KB
|
Образци Образци
дата на публикуване: 2013-10-03 12:12:20 | големина: 108.50 KB
|