Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 381 гр.Чепеларе, 30.09.2013 год.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона са местното самоуправление и местната администрация 

НАРЕЖДАМ

  1. Отменям Заповед № 287 от 08.07.2013 год. за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на земеделски имоти – частна общинска собственост, находящи се в землищата на с. Малево, с. Орехово, с. Павелско и с. Хвойна, община Чепеларе в частта й за имот с позиция №14 – поземлен имот №211085, находящ се в местността „Стоките“, землище на село Павелско.
  2. Отменям Заповед № 306 от 29.07.2013 г. с която е определен за купувач на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот № 211085, находящ се в землището на с. Павелско, ЕКАТТЕ 55035, местността „Стоките“, с площ 2.919 дка, начин на трайно ползване: изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: десета, при граници и съседи 211086 – Асен Боянов Стамболов с ЕГН 5301086101, с адрес град Чепеларе, ул. „Спортна“ № 9.
  3. Да се върнат внесените в Община Чепеларе суми, както следва:
  • 15.00 лв. /петнадесет лева/ платена такса за закупуване на тръжна документация - на Асен Боянов Стамболов;
  • 169.30 лв. /сто шестдесет и девет лева и тридесет стотинки/ за внесен депозит  - на Асен Боянов Стамболов;
  • 1 523.70 лв. /хиляда петстотин двадесет и три лева и седемдесет стотинки/ за заплатена цена на имот, от която е прихванат депозит - на Асен Боянов Стамболов;
  • 33.86 лв. /тридесет и три лева и осемдесет и шест/ за заплатени режийни вноски – на Асен Боянов Стамболов;
  • 50.79 лв. /петдесет лева и седемдесет и девет стотинки/ за заплатен местен данък – на Асен Боянов Стамболов
ЗАПОВЕД № 381 гр.Чепеларе, 30.09.2013 год. ЗАПОВЕД № 381 гр.Чепеларе, 30.09.2013 год.
дата на публикуване: 2013-10-02 11:01:54 | големина: 34.50 KB
|