ЦУДС - 'ПОМОЩ В ДОМА'

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изпълнението на проект BG051PO001- 5.1.04-0154-C0001 „ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА – ЧЕПЕЛАРЕ”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”  2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”,

Центърът за услуги в домашна среда - Община Чепеларе уведомява, че  открива трета процедура за набиране на потребители на услугите от град Чепеларе и кметствата в общината.

Услугите ще се предоставят в рамките на капацитета от персонала на Центъра за услуги в домашна среда – Чепеларе лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване;

КАКВИ УСЛУГИ МОГАТ ДА ПОЛЗВАТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ?

  • Предоставяне на почасови услуги за лична помощ;
  • Предоставяне на почасови услуги в подкрепа на социалното включване;
  • Предоставяне на почасови услуги за комунално-битови дейности

Всички желаещи да ползват  социални услугите в срок от 01.10 до 20.10.2013 г. могат да подадат следните документи на адрес:  гр. Чепеларе, ул. „Беломорска” № 46, ет.1, Център за услуги в домашна среда  - всеки делничен ден от 9,00 до 17,00ч

  1. Заявление по образец;
  2. Декларация за доход по образец;
  3. Документ за самоличност – за справка;
  4. Копие на експертно решение на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК/ЛКК, копие от амбулаторен картон /ако има такъв/, актуални медицински документи за удостоверяване на здравословното състояние /епикризи и други/;
  5. Подборът на кандидатите ще се основава на оценката на потребностите от социални услуги, която ще извършат социални специалисти от ДСП – Смолян.

Потребители в проекта могат да бъдат само лица, които не ползват социални услуги по други проекти или програми.

Услугите ще се предоставят след сключен договор между Общината – ЦУДС – Чепеларе и въз основа на разработен индивидуален план за всеки потребител.

За ползване на социалните услуги потребителите ще заплащат месечна такса в зависимост от доходите си, в размер, определен от Общински съвет - Чепеларе

Повече информация може да получите в  Център за услуги в домашна среда:

гр. Чепеларе, ул.”Беломорска” №46 ет.1, или на тел. 03051/81-51 или 0882385362