Открити процедури

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ ЗА ОТКРИТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪКА С ПРЕДМЕТ
Дата на публикуване: 2013-10-01 14:49:00

„Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна мрежа и улична мрежа на територията на Община Чепеларе за зимни периоди от 2013/2014г. до 2016/2017г., по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на четвъртокласна пътна мрежа и улична мрежа в села на територията на Община Чепеларе, както следва: с. Хвойна, с. Орехово, с. Малево, с. Павелско, с. Зорница, с.Богутево, с. Лилеково, с. Забърдо /път IV-86054, IV- 86056, IV-86053, IV-86063, IV-86064, IV-86062/, Обособена позиция № 2 – Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на четвъртокласна пътна мрежа и улична мрежа в с.Проглед /IV-86067/”

ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна мрежа и улична мрежа на територията на Община Чепеларе за зимни периоди от 2013/2014г. до 2016/2017г., по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на четвъртокласна пътна мрежа и улична мрежа в села на територията на Община Чепеларе, както следва: с. Хвойна, с. Орехово, с. Малево, с. Павелско, с. Зорница, с.Богутево, с. Лилеково, с. Забърдо /път IV-86054, IV- 86056, IV-86053, IV-86063, IV-86064, IV-86062/, Обособена позиция № 2 – Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на четвъртокласна пътна мрежа и улична мрежа в с.Проглед /IV-86067/”, с уникален номер в АОП № 00064-2013-0003/17.06.2013 г., че ценовите оферти на участниците в процедурата ще бъдат отворени и оповестени на 07.10.2013г. (понеделник) от 14:00 часа в административната сграда на Община Чепеларе, находяща се на ул. "Беломорска" № 44Б, Заседателна зала, етаж 3. 

На заседанието могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.