Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 206

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и 7 от ЗМСМА, във връзка с изпълнение на Решение № 479 прието с протокол № 26 от 25.09.2009 г. на Общински съвет Чепеларе, чл. 83 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост Георги Попов, Кмет на Община Чепеларе нарежда:

1. Да се проведе конкурс за учредяване право на строеж за изграждане на гаражи и стопански помещения върху общински недвижим имот - частна общинска собственост с индентификатор № 80371.241.1909, за които е отреден УПИ I - Комплексно жилищно застрояване в кв.17 по плана на гр.Чепеларе,

2. Определя следните условия на конкурса:
2.1. Цената на учреденото право на строеж да бъде не по ниска от определената съгласно Решение № 479/25.09.2009г. на Общински съвет гр.Чепеларе, а именно 50,31 /петдесет лева и 0,31ст./ за 1 кв.м.
2.2. Запазване на предназначението на обекта, според Решението на Общинския съвет.
2.3. Изградените обекти да бъдат в съответствие с одобрените идейни проекти.
2.4. Задължение на възложителя при изграждане на обекта да се снабди с необходимите строителни книжа в съответствие с ЗУТ.
2.5. Правото на строеж се учредява за срок от 5 /пет/ години.
2.6. Кандидатите за участие в конкурса имат право само на едно гаражно петно.
2.7. Спазване на нормативно определените условия за опазване и възстановяване на околната среда и забрана за развитие на дейности, водещи до влошаване на екологичното състояние на района, включително и да не се отглеждат животни в тях.
2.8. Липса на задължения към община Чепеларе.

3. Депозит за участие в конкурса в размер на 10% от първоначалната тръжна цена се заплаща по банкова сметка, посочена в конкурсната документация или в касата на Общинска администрация, до деня предхождащ крайния срок за провеждане на конкурса.

4. Дата за провеждане на конкурса - 16.06.2011 год. от 14.00 часа в заседателната зала на ОбА. При не явили се кандидати за всички обекти, повторен конкурс ще се проведе на 23.06.2011 г. при същите условия.

5. Утвърждавам конкурсната документация и определям цена на един комплект - 10.00 лева.

6. Конкурсната документация се предоставя в ст.4 на ОбА всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа до деня, предхождащ крайния срок за провеждане на конкурса срещу заплатена такса в касата на ОбА.

7. Оглед на обекта - всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа след закупуване на конкурсна документация.

8. Документите за участие се подават в деловодството на ОбА - гр.Чепеларе, ул. "Беломорска" № 44 Б в срок до 12.30 часа в деня за провеждане на конкурса.

 

*Цялата заповед е достъпна в прикачения файл.

 

Заповед 206 Заповед 206
дата на публикуване: 2011-08-05 16:13:00 | големина: 92.00 KB
|