Новини

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Чепеларе, свиква общинските съветници на ХVІІ-то редовно заседание на общинския съвет на 26.09.2013 година /четвъртък/ от 14.00 часа, в заседателната зала на Община Чепеларе, при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Докладни записки от Кмета на община Чепеларе, относно:

1.1.Предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 год.

ДОКЛАДВА: Тодор Бозуков - Кмет на община Чепеларе

1.2. Определяне на представител от Община Чепеларе в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Братан Шукеров” АД – гр. Смолян

ДОКЛАДВА: Тодор Бозуков - Кмет на община Чепеларе

1.3. Допълване на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Чепеларе

ДОКЛАДВА: Тодор Бозуков - Кмет на община Чепеларе

1.4. Допълване на списъка на имотите за продажба през 2013 год..

ДОКЛАДВА: Тодор Бозуков - Кмет на община Чепеларе

1.5. Предоставяне на имот с кадастрален № 005019 находящ се в землището на с. Малево, ЕКТТЕ 46286

ДОКЛАДВА: Тодор Бозуков - Кмет на община Чепеларе

1.6. Предоставяне на имот с кадастрален № 190048 находящ се в землището на с. Малево, ЕКТТЕ 46286

ДОКЛАДВА: Тодор Бозуков - Кмет на община Чепеларе

1.7. Учредяване на безвъзмездно право на строеж в полза на НЧ „Алеко Константинов 1880” – с. Павелско

ДОКЛАДВА: Тодор Бозуков - Кмет на община Чепеларе

1.8. Учредяване право на строеж

ДОКЛАДВА: Тодор Бозуков - Кмет на община Чепеларе

1.9. Учредяване на безвъзмездно право на ползване

ДОКЛАДВА: Тодор Бозуков - Кмет на община Чепеларе

1.10. Приемане оценка на недвижими имоти частна общинска собственост и откриване процедура за продажба

ДОКЛАДВА: Тодор Бозуков - Кмет на община Чепеларе

1.11. Приемане оценка на недвижим имот общинска собственост и откриване процедура за продажба

ДОКЛАДВА: Тодор Бозуков - Кмет на община Чепеларе

1.12. Извършване ползване на дървесина, съгласно чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за горите, в гори собственост на Община Чепеларе, землище на с. Павелско

ДОКЛАДВА: Тодор Бозуков - Кмет на община Чепеларе

1.13.Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план –план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 80371.70.65 в местност „Таванчека” землище на гр. Чепеларе за „Параклис Свети Димитър”

ДОКЛАДВА: Тодор Бозуков - Кмет на община Чепеларе

1.14.Разрешение за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 80371.244.176, попадащ в УПИ ІІІ – За озеленяване в кв. 11 по плана на к.к. Пампорово, общ. Чепеларе

ДОКЛАДВА: Тодор Бозуков - Кмет на община Чепеларе

1.15.Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 000116 от горски фонд, землище на с. Хвойна за изграждане на базова станция на „Мобилтел” ЕАД

ДОКЛАДВА: Тодор Бозуков - Кмет на община Чепеларе

1.16.Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Външен водопровод за УПИ І-2063 в местност „Драганица” в землището на с. Хвойна, общ. Чепеларе

ДОКЛАДВА: Тодор Бозуков - Кмет на община Чепеларе

1.17.Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за земеделска земя за процедура по промяна предназначение съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ на поземлен имот № 013020 в местност „Укрупица”, землище на с. Павелско

ДОКЛАДВА: Тодор Бозуков - Кмет на община Чепеларе

2. Заявление от собственици на поземлен имот с идентификатор 80371.241.842 в кв. 37 по плана на гр. Чепеларе за промяна на улична регулация

ДОКЛАДВА: Стефан Янков – Председател на ПК по ТСУ и Е

3. Заявление от Румен Борисов Узунов, Красимир Иванов Сарджов, Зафира Върбанова Кедикова и Шишман Димитров Реков за промяна на улична регулация на ул. Васил Гаджуров от о.т. 427 до о.т. 433 по плана на гр. Чепеларе

ДОКЛАДВА: Стефан Янков – Председател на ПК по ТСУ и Е

4. Молби за изплащане на финансова помощ на новородени деца в Община Чепеларе, съгласно Решение № 559/28.12.2006 година на Общински съвет – Чепеларе от:

- Радка Иванова Костадинова; - Силвия Ивон Кристиян Химен;

- Мариана Владимирова Паракосова; - Теодора Кирилова Ковачева

ДОКЛАДВА: Елка Ангелова – Председател на ПК по СДЗЖН

5. Молби за изплащане на еднократна финансова помощ на граждани от Община Чепеларе, изпаднали в затруднено състояние от:

- Иван Георгиев Андонов; - Румен Манов Митев;

- Ангел Апостолов Аролски; - Владимир Еленов Дльогов;

ДОКЛАДВА: Елка Ангелова – Председател на ПК по СДЗЖН

 

КОСТАДИН ПЕТКОВ

Председател на Общински съвет - Чепеларе