Обявления и заповеди

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Чепеларе, област Смолян на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за процедиране, допуснатия със със Заповед № АП-03-15-339/26.07.2013 г. на Областен управител на Област Смолян Подробен устройствен план –улична регулация и Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура за строеж на улица, свързваща път ІІІ-8641 и хижа Студенец в к.к. Пампорово, с местонахождение к.к. Пампорово, имоти с идентификатори 80371.0.745, 80371.175.4, 80371.174.23, 80371.174.10, 80371.218.10, 80371.234.19 и 80371.174.43 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Чепеларе, общ. Чепеларе и имоти с идентификатори 67653.640.3, 67653.640.343, 67653.640.17, 67653.640.15, 67653.640.16, 67653.640.4, 67653.640.5, 67653.640.6 и 67653.640.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, област Смолян. Проектът се намира в сградата на Община Чепеларе, Дирекция „Устройство на територията”.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 156а от ЗУТ, в 15-дневен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

 

ТОДОР БОЗУКОВ

Кмет на Община Чепеларе