Новини

ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ УСПЕШНО ВХОДИРА ШЕСТ ПРОЕКТА НА ОБЩА СТОЙНОСТ 9 581 131,75 ЛВ. БЕЗ ДДС КЪМ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013 Г.

По мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“

  • Проект „Създаване на център за подпомагане на местния бизнес, чрез предоставяне на услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии“ , стойност: 802 646,00 лв. без ДДС;
  • Проект „Рехабилитация на Път SML2322/SML1314 п.к. II-86 – м. Чудните мостове/ - Забърдо / от км 0+000 до км 2+500; - Рехабилитация на Път SML2311 / ІІ – 86 / Хвойна – Орехово от км 0+000 до км 7+251, от общинската пътна мрежа на община Чепеларе, обл. Смолянска; - Реконструкция на водопроводна мрежа в с.Богутево, общ.Чепеларе, Главен клон от т.193 до т.103“, стойност: 5 677 023,81 лв. без ДДС .

 

По Мярка 322 „„Обновяване и развитие на населените места”

  • Проект „Реконструкция на ул. „24-ти май“ град Чепеларе“, стойност: 1 951 769,72 лв. без ДДС.

 

По Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”

  • Проект „Създаване на по-добри условия за развитие на туризма в община Чепеларе чрез благоустрояване на зоната около Паметника на загиналите във войните чепеларци“, стойност: 372 976,33 лв. без ДДС;
  • Проект „Представяне и експониране на местното природно наследство чрез реконструкция и модернизация на Музей на Родопския карст в град Чепеларе“, стойност: 385 623,89 лв. без ДДС;
  • Проект „Представяне на местното природно, културно и историческо наследство на община Чепеларе, обл. Смолян, чрез прилагане на информационни технологии“, стойност: 391 092.00 лв. без ДДС.