Новини

ПОКАНА за участие в ДИСКУСИЯ

Уважаеми граждани, представители на неправителствения сектор и бизнес, колеги,

Във връзка с проект „Извършване на функционален анализ на общинска администрация – Чепеларе чрез Единна методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация. Подобряване на организацията на работните процеси в общинска администрация Чепеларе. Разработване и въвеждане на правила за мониторинг и контрол по внедряването и изпълнението на новите правила, и провеждане на съпътстващо обучение за служителите на общинска администрация – Чепеларе, с цел прилагане на новите правила и методологиипо договор за безвъзмездна финансова помощ No 12-11-18/25.09.2012 г., финансиран от Европейкия социален фонд на ЕС и от държавния бюджет на Република България, чрез Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013 г.


от името на Oбщина Чепеларе и Българска консултантска организация ЕООД

имаме удоволствието да ви поканим да участвате в ДИСКУСИЯ,


която ще се проведе на 13 септември 2013 г.

от 10,00 до 12,30 часа в залата на община Чепеларе


В случай, че пътувате от населено място извън гр. Чепеларе, пътните разходи за участието на Вашите представители ще бъдат възстановени от организаторите. Моля с оглед отчитането на извършените разходи, да представите отчетен документ за извършеното пътуване (билет или фактура за гориво).

Целта на ДИСКУСИЯТА е да се представят и обсъдят:

  • Проектът на окончателен доклад от извършения функционалния анализ на община Чепеларе и

  • Планът за действие за изпълнение на препоръките от функционалния анализ.


Вашето мнение и препоръки ще бъдат отразени в окончателния доклад за проведения функционален анализ.


Вашето участие и мнение са от съществено значение за финализирането на доклада за функционалния анализ на Oбщина Чепеларе и постигането на целите на проекта!


В случай, че Ви е необходима допълнителна информация, моля не се колебайте да се свържете с нас!


Лице за контакт: г-жа Ася Бъчварова, ел. поща: asya.bachvarova@bco.bg, телефон 02 962 56 23.

В случай, че пътувате с лек автомобил, разходите ще бъдат възстановени съгласно националното законодателство срещу представяне на фактура на името на Българска консултантска организация ЕООД, БУЛСТАТ 175345844, ДДС № BG175345844, София, ж.к. Хиподрума, бл. 139В, вх. В, ет. 7, ап. 75, МОЛ Стоян Ставрев