Новини

ПОКАНА

На основание чл. 41, ал. 1 от Правилника за организиране дейността на Общински съвет, Председателят на Общински съвет – Чепеларе свиква общинските съветници на ХІ-то извънредно заседание на Общинския съвет на 05.09.2013 година /четвъртък/ от 14.00 часа, в заседателната зала на Община Чепеларе, при следния

 

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

 

1.Предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321 ,,Основни услуги на населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 година

ДОКЛАДВА: Тодор Бозуков - Кмет на община Чепеларе

 

2. Предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321 ,,Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 година

ДОКЛАДВА: Тодор Бозуков - Кмет на община Чепеларе

 

3.Предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по Мярка 313 ,,Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 година

ДОКЛАДВА: Тодор Бозуков - Кмет на община Чепеларе

 

4.Издаване на запис на заповед от община Чепеларе в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 31/3/3220049 от 05.07.2013г. за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1. „Прилагане на стратегии за местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

ДОКЛАДВА: Тодор Бозуков - Кмет на община Чепеларе

 

5. Формиране на маломерни самостоятелни паралелки и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес в ОУ „Цар Симеон I” – с. Павелско извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност през учебната 2013/2014 година

ДОКЛАДВА: Тодор Бозуков - Кмет на община Чепеларе

 

КОСТАДИН ПЕТКОВ

Председател на Общински съвет - Чепеларе