Новини

ОБЯВА

МИГ „Преспа” – общини Баните, Лъки и Чепеларе обявява прием на Заявления за подпомагане по Стратегия за местно развитие

1.Мерки от Стратегията за местно развитие отворени за прием на Заявления:

  • Мярка 312 – „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”

Бюджет по мярката за текущата покана: 573 729,65 (петстотин седемдесет и три хиляди седемстотин двадесет и девет лева и шестдесет и пет стотинки) лева и неусвоеният бюджет от предишни приеми по мярката.

  • Мярка 321 – „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”

Бюджет по мярката за текущата покана: 97 034,45 лева. (деветдесет и седем хиляди тридесет и четири лева и шестдесет и пет стотинки) и неусвоеният бюджет от предишни приеми по мярката.

2. Период на прием на Заявления за кандидатстване – от 30.08.2013год. и крайна дата 29.11.2013 год. от 9,00 часа до 16,00 часа.

3.Период на консултиране при подготовка на заявленията е от 30.08.2013год.. до. 29.11.2013 год. включително всеки работен ден от 9,00 часа до 16,00 часа по предварителна уговорка.

4.Приемане и регистриране на заявления ще се извършва в офисите на МИГ „Преспа” в гр.Чепеларе и гр.Лъки с адреси:

  • Офис на МИГ ,,Преспа”- град Лъки- ул.”Възраждане” 18, Надежда Бабугерова 0882 421 113.

  • Офис на МИГ,,Преспа”- град Чепеларе – ул.”Беломорска” 44б , 1-ви етаж на сграда /колеж/, бивш „Дом за деца и юноши”. Телефон: Росен Деянов - 0886/ 680 366; Екатерина Янкова – 0888/ 615 956.

Подробна информация за допустими бенефициенти, дейности, разходи и необходимата за кандидатстване информация по съответните мерки от Стратегията за местно развитие както и друга информация са публикувани на следния интернет адрес: www.migprespa.com .