Обявления и заповеди

СЪОБЩЕНИЕ № 94 С-121 от 30.07.2013 г.

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че на заседание на ОЕСУТ при Община Чепеларе, проведено на 22.07.2013 г. /Протокол № 5, Решение ІІ. № 4/ бе разгледан проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за  поземлени имоти с идентификатори 80371.242.242 и 80371.242.243, попадащи в УПИ ХІХ-140 и поземлен имот с идентификатор 80371.242.139, за който е отреден УПИ ІV-139 в кв.62  по плана на гр. Чепеларе.

 

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ Ви уведомяваме, че в едномесечен срок от получаване на настоящото съобщение, можете да се запознаете с проекта и да направите писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Кмета на Община Чепеларе.

 

Проектът е изложен в стая № 1 на първи етаж  в Община Чепеларе.

 

СЪОБЩЕНИЕ № 94 С-121 от 30.07.2013 г. СЪОБЩЕНИЕ № 94 С-121 от 30.07.2013 г.
дата на публикуване: 2013-08-20 11:49:12 | големина: 65.50 KB
|