Обявления и заповеди

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Чепеларе на основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е издадена заповед № 327 от 16.08.2013 г. на Кмета на Община Чепеларе на основание чл. 135, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл. 128, ал. 13 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ за разрешение за изработването на проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за УПИ ІІІ-Работилница за дърводелски услуги и склад в кв.106 по плана на гр. Чепеларе с определяне начина на застрояване по задължителни линии на застрояване в устройствена зона „Пп”.

 

ОБЯВЛЕНИЕ ОБЯВЛЕНИЕ
дата на публикуване: 2013-08-20 11:47:54 | големина: 62.00 KB
|