Новини

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Уведомяваме Ви, че „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД", ЕИК 831642181, със седалище и адрес на управление град София, бул. „Цариградско шосе" 115И, представлявана от пълномощника Гинка Владимирова Майсторова, ЕГНВ09102579, упълномощена с нот. заверено пълномощно с № 4107 от 13.08.2010 г., със следния адрес и телефони за контакт: гр. София 1784, бул. „Андрей Сахаров" № 1, тел: 02 9454768, факс: 02 8474115; моб: 0878 303 891

/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на инвеститора, физическо или юридическо лице/

/седалище и ЕИК на юридическото лице/ има следното инвестиционно предложение: експлоатиране на изградена приемо-предавателна станция (ППС) РВ-2891, собственост на„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД" за осъществяване на електронно-съобщителни услуги в част от поземлен имот с идентификатор 80371.145.55 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Чепеларе, обл. Смолян, местност „ Чала- Аичал ДГС", одобрени със Заповед № РД-18-57/28.08.2006г. на И.Д. на АГКК,

ОБЯВА ОБЯВА
дата на публикуване: 2013-08-19 10:30:54 | големина: 41.00 KB
|