Обявления и заповеди

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Чепеларе, област Смолян съобщава, че със Заповед № 325/16.08.2013 г., Кметът на Община Чепеларе основание чл.135, ал.5 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т. 1, т. 2, ал. 2, т. 2 и т. 6 от ЗУТ и Решение № 327, взето с Протокол № 26 от заседанието на Общински съвет гр. Чепеларе, проведено на 25.07.2013 г. е разрешил изработването на проект за Подробен устройствен план – промяна на уличната регулация на ул. „24-ти май”, ул. „Перелик”, ул. „Съединение” и корекция на речното корито на р. Сивковска в гр. Чепеларе, Община Чепеларе. .

ОБЯВЛЕНИЕ ОБЯВЛЕНИЕ
дата на публикуване: 2013-08-16 12:24:28 | големина: 22.50 KB
|