Обявления и заповеди

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Чепеларе, област Смолян съобщава, че със Заповед № АП-03-15-339/26.07.2013 г. Областен управител на Област Смолян е разрешил изработването на Подробен устройствен план – улична регулация и Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура за строеж на улица, свързваща път ІІІ-8641 и хижа Студенец в к.к. Пампорово, с местонахождение к.к. Пампорово, имоти с идентификатори 80371.0.745, 80371.175.4, 80371.174.23, 80371.174.10, 80371.218.10, 80371.234.19 и 80371.174.43 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Чепеларе, общ. Чепеларе и имоти с идентификатори 67653.640.3, 67653.640.343, 67653.640.17, 67653.640.15, 67653.640.16, 67653.640.4, 67653.640.5, 67653.640.6 и 67653.640.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, област Смолян.

ОБЯВЛЕНИЕ ОБЯВЛЕНИЕ
дата на публикуване: 2013-08-06 16:20:39 | големина: 22.00 KB
|