Обявления и заповеди

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 136, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл.124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Чепеларе съобщава, че е издадена заповед № 310 от 30.07.2013 г. на Кмета на Община Чепеларе на основание 135, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.62а, ал. 4 и чл. 134, ал. 2, т. 2 и т. 6 от ЗУТ за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 80371.242.640, попадащ в УПИ І-Озеленяване в кв.89 по плана на гр. Чепеларе, с определяне начина на застрояване по ограничителни линии на застрояване в устройствена зона „Жм”.

ОБЯВЛЕНИЕ ОБЯВЛЕНИЕ
дата на публикуване: 2013-07-31 09:45:16 | големина: 62.00 KB
|