Обявления и заповеди

ОБЯВЛЕНИЕ от 30.07.2013 год.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 124, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и § 123 от Закона за изменение и допълнение на ЗУТ, Общински съвет – Чепеларе с Решение № 303 прието с Протокол № 24 от заседание проведено на 13.06.2013 год. в т.1 е приел и одобрил Задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ОУП на Община Чепеларе. С т.2 от същото Решение е разрешил изработването на ОУП на Община Чепеларе със землища Чепеларе, Проглед, Зорница, Богутево, Забърдо, Хвойна, Павелско, Малево и Орехово.