Новини

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТ ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"

На 22.07.2013г. в Община Чепеларе се проведе заключителна пресконференция във връзка с реализирането на проект финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие".

 

Проектът е изпълнен по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР с номер: BG161PO001/4.1-04/2010/054 „Създаване на условия за устойчиво развитие чрез подобряване на жизнената и работната среда и предприемане на мерки за защита от наводнения в община Чепеларе”, подписан между Договарящия орган на ОПРР Министерство на регионалното развитие и благоустройство и Община Чепеларе.

 

Общата цел на проекта е устойчиво развитие на Община Чепеларе, чрез прилагане на мерки за предотвратяване на потенциални наводнения и минимизиране на риска за човешкото здраве и околната среда.

 

В процеса на реализация на проекта са извършени дейности свързани с изграждане на пет нови бетонни гравитачни подпорни стени за корекция на река Сивковска, на територията на гр. Чепеларе и укрепване на моста над реката при втората подпорна стена.

 

Стойност на проекта: 728 127,74 лв.
Съфинансиране от ЕФРР: 618 147,66 лв.