Новини

Заключителна пресконференция по проект финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие”

Уважаеми съграждани,

 

На 22.07.2013г. (понеделник) от 10.30ч. в Заседателна зала на Община Чепеларе кметът г-н Тодор Бозуков ще даде пресконференция по повод официалното приключване на проект, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие”. 


Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР с регистрационен номер: BG161PO001/4.1-04/2010/054 „Създаване на условия за устойчиво развитие чрез подобряване на жизнената и работната среда и предприемане на мерки за защита от наводнения в община Чепеларе”, подписан между Договарящия орган на ОПРР Министерство на регионалното развитие и благоустройство и Община Чепеларе.

 

Общата цел на проектае устойчиво развитие на Община Чепеларе, чрез прилагане на мерки за предотвратяване на потенциални наводнения и минимизиране на риска за човешкото здраве и околната среда.

 

В процеса на реализация на проекта бяха извършени дейности свързани с изграждане на пет нови бетонни гравитачни подпорни стени за корекция на река Сивковска, на територията на гр. Чепеларе и укрепване на моста над реката при втората подпорна стена.