Приключени

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ ЗА ОТКРИТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪКА С ПРЕДМЕТ: "ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕЛОПАРК В РАЙОНА НА СКИ-ЦЕНТЪР ЧЕПЕЛАРЕ ”
Дата на публикуване: 2013-07-15 21:06:05

ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Избор на изпълнител за изграждане на велопарк в района на ски-център Чепеларе”, с уникален номер в АОП № 00064-2013-0001/04.03.2013 г., че ценовите оферти на участниците в процедурата ще бъдат отворени и оповестени на 19.07.2013г. (петък) от 10:30 часа в административната сграда на Община Чепеларе, находяща се на ул. "Беломорска" № 44Б, Заседателна зала, етаж 3. 


На заседанието могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.