Новини

ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ С НОВА СОЦИАЛНА УСЛУГА – „ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ”

На 02.07.2013 година Кмета на община Чепеларе – Тодор Бозуков подписа договор по проект за предоставяне на социална услуга „Обществена трапезария”, финансиран от Министерството на труда и социалната политика, Фонд „Социална закрила”. 

 

Проектът ще се реализира в периода: 15 юли 2013 г. до 31 декември 2013 г.

 

В този период всеки работен ден, на одобрените потребители ще бъде осигурен топъл обяд, който ще получават от Пункта за раздаване на храна към детска млечна кухня, включващ: супа, основно ястие и хляб.

 

От услугата в град Чепеларе ще се възползват общо 80 потребители, които отговарят на условията за целева група по проекта:

  • Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от ППЗСП;

  • Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;

  • Самотно живеещи лица и семейства получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/

  • Скитащи и бездомни деца и лица.

 

ВАЖНО

 

Желаещите да ползват услугата могат да подадат заявление/по образец/ в сградата на община Чепеларе  от 04.07.2013 година до 10.07.2013 година.  Комисия, определена със Заповед на Кмета на Общината, включваща представители от общинска администрация –Чепеларе и Дирекция „Социално подпомагане” – Смолян,  ще извърши подбор на лицата подали заявления за ползване на социалната услуга „Обществена трапезария”, съгласно Методика за обхват, ред и условия за финансиране на проектни предложения за разкриване на „Обществени трапезарии”.

 

Необходими документи: медицински ( ТЕЛК, НЕЛК или ЛКК); справка за размера на пенсията/дохода; документ за това, че лицето е безработно/учащ; удостоверение за семейно положение. Същите документи е необходимо да се подадат и за съпруг/а или лицата, с които се съжителства. Заявление-декларация за ползване на услугата от дете се подава от неговия законен представител.