Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 239 ЧЕПЕЛАРЕ, 21.06.2013 Г.

На основание чл.135, ал.3 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 и т. 6 от ЗУТ, както и заявление вх.№ 26-00-524/13.06.2013 г. от „Финтех Родопи” ООД гр. Чепеларе, представлявано от Пенка Маркова Радева за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП – План за регулация за поземлен имот с идентификатор 80371.240.1074, за който е отреден УПИ VІІ-1074 и поземлен имот № 80371.240.1073, за който е отреден УПИ VІ-1073 в кв.48 по плана на гр. Чепеларе с представени нотариален акт № 37, том І, рег.№ 443, дело № 34/2012 г., нотариален акт № 36, том І, рег.№ 441, дело № 33/2012 г. и скица - предложение за изменение на ПУП,  

ЗАПОВЕД № 239 Чепеларе, 21.06.2013 г. ЗАПОВЕД № 239 Чепеларе, 21.06.2013 г.
дата на публикуване: 2013-06-24 17:23:32 | големина: 61.50 KB
|