Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 234 ЧЕПЕЛАРЕ, 19.06.2013 Г.

На основание чл.135, ал.3 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал.2, т.6 от ЗУТ, както и заявление вх.№ 94-Ц-23/29.05.2013 г. от Цанко Алексиев Кавръков, Венета Душкова Кавръкова, Костадин Василев Костадинов и Марина Георгиева Костадинова с представени нот. акт № 73, том І, рег.№ 96, дело № 82/2006 г., Договор за покупко-продажба на недвижим имот държавна земя – частна собственост № 151, вписан в съда на 01.06.2011 г., Договор за доброволна делба на съсобствен недвижим имот № 84, вписан в съда на 07.06.2007 г. и Скица – предложение за изготвяне на ПУП

ЗАПОВЕД № 234 Чепеларе, 19.06.2013 г. ЗАПОВЕД № 234 Чепеларе, 19.06.2013 г.
дата на публикуване: 2013-06-21 20:07:47 | големина: 61.00 KB
|