Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 223 ЧЕПЕЛАРЕ, 10.06.2013 Г.

На основание чл.135, ал.3 от ЗУТ във връзка с чл.62а, ал.4, чл. 134, ал.1, т.1 и ал.2, т.6 от ЗУТ, Решение № 277, взето с Протокол № 22 от заседание на Общински съвет гр. Чепеларе, проведено на 25.04.2013 г., както и заявление вх.№ 94 Г-141 / 22.11.2012 г. от Георги Тодоров Паскалев, Надя Христева Паскалева и Георги Савов Кърнев с представени нот. акт № 10, том І, дело № 30/1986 г., нот. акт № 1, том ІІ, рег.№ 270, дело № 222/2005 г., нот. акт № 48, том VІ, рег.№ 4593, дело № 1028/2006 г. и Скица – предложение за изготвяне на ПУП,

ЗАПОВЕД № 223 Чепеларе, 10.06.2013 г. ЗАПОВЕД № 223 Чепеларе, 10.06.2013 г.
дата на публикуване: 2013-06-14 19:13:18 | големина: 61.00 KB
|