Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 222 ЧЕПЕЛАРЕ, 10.06.2013 Г.

На основание чл.135, ал.3 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал.2, т.2 и т.6 от ЗУТ, Решение № 276, взето с Протокол № 22 от заседание на Общински съвет гр. Чепеларе, проведено на 25.04.2013 г., както и заявление вх.№ 94-С-32 / 05.02.2013 г. от Сашо Събев Чекръкчиев, Съби Тихомиров Чекръкчиев, Юлия Тихомирова Чекръкчиева и Илияна Тихомирова Башова и заявление вх.№ 94-С-32 (2)/01.03.2013 г. от Сашо Събев Чекръкчиев с представени нот. акт № 146, том ІІ, рег.№ 1338, дело № 335/2007 г., нот. акт № 147, том ІІ, рег.№ 1343, дело № 336/2007 г., Договор за продажба на държавен недвижим имот № 57, вписан в съда на 03.09.2001 г. и Транспортно-комуникационна схема и Скица – предложение за изготвяне на ПУП,

 

ЗАПОВЕД №  222 Чепеларе, 10.06.2013 г. ЗАПОВЕД № 222 Чепеларе, 10.06.2013 г.
дата на публикуване: 2013-06-14 19:11:57 | големина: 61.00 KB
|