Новини

ПРОЕКТ: „ПОДОБРЯВАНЕ КОМПЕТЕНТНОСТТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕПЕЛАРЕ”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

С настоящата покана бихме желали да Ви информираме за възможността да вземете участие в пресконференция по повод стартиране на дейностите по Проект „ПОДОБРЯВАНЕ КОМПЕТЕНТНОСТТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕПЕЛАРЕ” с Бенефициент – Община Чепеларе. Проектът се осъществява по Договор No A12-22-90 от 10.04.2013 г. на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013г. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Стойността на проекта е 89 996,31 лв., а периодът за неговото изпълнение – 12 месеца.

 

Пресконференцията ще се проведе на  18 юни 2013 г. (вторник) от 14.00 часа в заседателната зала на 3 етаж в сградата на Общинска администрация град Чепеларе.

 

ЦЕЛ: Проектът е насочен към подобряване компетентността и ефективността на общинска администрация Чепеларе, чрез провеждане на обучения за повишаване на техните умения и компетенции

 

СПЕЦИФИЧНИТЕ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА СА:

- Подобряване професионалната компетентност на служителите на общинска администрация Чепеларе чрез обучения в сферите на тяхната компетентност;

- Подобряване на ефективността и ефикасността от изпълнението на задълженията на служителите на общинска администрация Чепеларе;

- Повишаване качеството на работа на служителите на община Чепеларе чрез специализирани обучения;

 

ДЕЙНОСТИ които ще бъдат реализирани по време на изпълнението на проекта са:

 

1. Провеждане на обучения за кметове, кметски наместници и служители на ръководни длъжности от общинска администрация – Чепеларе;

2.  Провеждане на обучения за цялата общинска администрация – Чепеларе;

3.  Дейности за информация и публичност;

4.  Подготовка, управление и отчитане на проекта.

 

Целта на събитието е да се запознае широката общественост с целите, дейностите и очакваните резултати от изпълнението на проекта.

 

Заповядайте на 18.06.2013 г. от 14.00ч. в заседателна зала на Община Чепеларе, ет. 3.