Новини

ПОКАНА

На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Чепеларе, свиква общинските съветници на ХV-то редовно заседание на общинския съвет на 13.06.2013 година /четвъртък/ от 14.00 часа, в заседателната зала на Община Чепеларе, при следния Дневен ред:

 

1. Докладни записки от Кмета на община Чепеларе, относно:

 

1.1.Приемане на допълнение на Общинския план за защита при бедствия с разчети за евакуация и разсредоточаване на територията на Община Чепеларе

 

ДОКЛАДВА: Тодор Бозуков - Кмет на община Чепеларе

 

1.2. Допълване на Тарифата за определяне на началния размер на месечния наем за 1 кв.м. при предоставяне на помещения, терени и места общинска собственост за провеждане на търгове и конкурси

 

ДОКЛАДВА: Тодор Бозуков - Кмет на община Чепеларе

 

1.3. Допълване на списъка на имотите за продажба през 2013 год.

 

ДОКЛАДВА: Тодор Бозуков - Кмет на община Чепеларе

 

1.4. Утвърждаване на Маршрутно разписание на междуселищна автобусна линия Хвойна – Забърдо – Хвойна и изменение и допълнение на Маршрутно разписание на междуселищна автобусна линия Павелско – Хвойна – Малево – Орехово от Общинска транспортна схема

 

ДОКЛАДВА: Тодор Бозуков - Кмет на община Чепеларе

 

1.5. Учредяване на безвъзмездно право на ползване

 

ДОКЛАДВА: Тодор Бозуков - Кмет на община Чепеларе

 

1.6. Отдаване под наем на част от общински недвижим имот – частна общинска собственост

 

ДОКЛАДВА: Тодор Бозуков - Кмет на община Чепеларе

 

1.7. Приемане на оценка на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя от общински поземлен фонд, находящ се в с. Малево и откриване процедура за продажба

 

ДОКЛАДВА: Тодор Бозуков - Кмет на община Чепеларе

 

1.8. Приемане оценка на недвижими имоти частна общинска собственост, представляващи земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ и откриване процедура за продажба

 

ДОКЛАДВА: Тодор Бозуков - Кмет на община Чепеларе

 

1.9. Сключване на предварителен договор, на основание чл. 15, ал. 3 от ЗУТ

 

ДОКЛАДВА: Тодор Бозуков - Кмет на община Чепеларе

 

1.10. Одобряване на задание по чл. 125 на основание чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и разрешаване изработването на Общ устройствен план на Община Чепеларе на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ във връзка с § 123 от Закона за изменение и допълнение на ЗУТ

 

ДОКЛАДВА: Тодор Бозуков - Кмет на община Чепеларе

 

2. Финансово стимулиране на деца и младежи по Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и за финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Чепеларе

 

ДОКЛАДВА: Костадин Петков – Председател на Общински съвет - Чепеларе

 

3. Молби за изплащане на финансова помощ на новородени деца в Община Чепеларе, съгласно Решение № 559/28.12.2006 година на Общински съвет – Чепеларе от:

 

- Екатерина Димитрова Кефилева-Дакова; - Ружа Димитрова Савова;

- Софка Александрова Караминова; - Розалина Иванова Илиева;

- Слава Тодорова Пепеланова; - Анастасия Симеонова Сивкова;

- Веселина Асенова Доралиева; - Даниела Христова Калайджиева;

 

ДОКЛАДВА: Елка Ангелова – Председател на ПК по СДЗЖН

 

4. Молби за изплащане на еднократна финансова помощ на граждани от Община Чепеларе, изпаднали в затруднено състояние от:

 

- Люба Николова Мечерова; - Сашо Банков Соколов;

 

ДОКЛАДВА: Елка Ангелова – Председател на ПК по СДЗЖН

 

КОСТАДИН ПЕТКОВ

Председател на Общински съвет - Чепеларе