Приключени

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОТКРИТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪКА С ПРЕДМЕТ:
Дата на публикуване: 2013-06-07 09:30:35

„Извършване на строителни и монтажни работи за създаване на условия за активен отдих и спорт в община Чепеларе“ в две обособени позиции:

 

Обособена позиция

 

1: „Реконструкция на съществуващо спортно игрище в многофункционална спортна площадка, с. Павелско“; Обособена позиция

2: „Изграждане на мултифункционално игрище със съблекални, гр. Чепеларе“

ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Извършване на строителни и монтажни работи за създаване на условия за активен отдих и спорт в община Чепеларе“ в две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Реконструкция на съществуващо спортно игрище в многофункционална спортна площадка, с. Павелско“; Обособена позиция 2: „Изграждане на мултифункционално игрище със съблекални, гр. Чепеларе“, с уникален номер в АОП № 00064-2013-00092/08.03.2013 г., че ценовите оферти на участниците в процедурата ще бъдат отворени и оповестени на 10.06.2013г. (понеделник) от 10:00 часа в административната сграда на Община Чепеларе, находяща се на ул. "Беломорска" № 44Б, Заседателна зала, етаж 3.

На заседанието могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.