ЦУДС - 'ПОМОЩ В ДОМА'

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изпълнението на проект BG051PO001- 5.1.04-0154-C0001 „ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА – ЧЕПЕЛАРЕ”, финансиран по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”,

 

Центърът за услуги в домашна среда - Община Чепеларе уведомява, че открива втора процедура за набиране на потребители на услугите от град Чепеларе и кметствата в общината.

 

Услугите ще се предоставят в рамките на капацитета на Центъра за услуги в домашна среда – Чепеларе на лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване;

 

КАКВИ УСЛУГИ МОГАТ ДА ПОЛЗВАТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ?


  • Предоставяне на почасови услуги за лична помощ;

  • Предоставяне на почасови услуги в подкрепа на социалното включване;

  • Предоставяне на почасови услуги за комунално-битови дейности

 

Всички желаещи да ползват социални услугите в срок от 06.06 до 12.06.2013г. могат да подадат следните документи на адрес: гр. Чепеларе, ул. „Беломорска” № 46, ет.1, Център за услуги в домашна среда - всеки делничен ден от 9,00 до 12,00ч

 

1. Заявление по образец;

2. Декларация за доход по образец;

3. Документ за самоличност – за справка;

4. Копие на експертно решение на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК/ЛКК, копие от амбулаторен картон /ако има такъв/, актуални медицински документи за удостоверяване на здравословното състояние /епикризи и други/;

 

Подборът на кандидатите ще се основава на оценката на потребностите от социални услуги, която ще извършат социални специалисти от ДСП – Смолян.

 

Потребители в проекта могат да бъдат само лица, които не ползват социални услуги по други проекти или програми.

 

Услугите ще се предоставят след сключен договор между Общината – ЦУДС – Чепеларе и въз основа на разработен индивидуален план за всеки потребител.

 

За ползване на социалните услуги потребителите ще заплащат месечна такса в зависимост от доходите си, в размер, определен от Общински съвет - Чепеларе

 

Повече информация може да получите в Център за услуги в домашна среда:

гр. Чепеларе, ул.”Беломорска” №46 ет.1, или на тел. 03051/81-51; 0882385362

СЪОБЩЕНИЕ СЪОБЩЕНИЕ
дата на публикуване: 2013-06-06 15:18:46 | големина: 197.50 KB
|