Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 176А ЧЕПЕЛАРЕ, 09.05.2013 Г.

На основание чл.135, ал.3 и ал.5 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал.2, т.2 и т.6 от ЗУТ, Решение № 207, взето с Протокол № 18 от заседание на Общински съвет гр. Чепеларе, проведено на 13.12.2012 г., Акт за държавна собственост № 110 / 17.12.1984 г. за УПИ VІІІ-За групови стопански сгради в кв.35 по плана на гр. Чепеларе, предаден в собственост на Община Чепеларе със Заповед № 47-ДС от 27.02.2001 г. на Областен управител гр. Смолян, както и заявление вх.№ 94-И-53/ 12.04.2013 г. от Илия Георгиев Петров с нотариален акт № 44, том ІV, рег.№ 2653, дело № 623/2007 г., заявление вх.№ 94-И-53(1) / 25.04.2013 г. от адв. Недка Василева Пакулева в качеството си на пълномощник на Димитър Цветославов Калфов с нотариален акт № 51, том ІІ, рег.№ 1495, дело № 246/2008 г. и Скица – предложение за изготвяне на ПУП,

ЗАПОВЕД № 176а Чепеларе, 09.05.2013 г. ЗАПОВЕД № 176а Чепеларе, 09.05.2013 г.
дата на публикуване: 2013-05-31 13:18:18 | големина: 61.00 KB
|