РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

ПРОЕКТ: „ПОДОБРЯВАНЕ КОМПЕТЕНТНОСТТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕПЕЛАРЕ” 

ДОГОВОР НОМЕР: А12-22-90 / 10.04.2013 г. финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013 г.”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07

БЮДЖЕТ: 89 996.31 лв.

ОБЩАТА ЦЕЛ: Подобряване компетентността и ефективността на общинска администрация Чепеларе чрез провеждане на обучения за повишаване на техните умения и компетенции

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:

  • Подобряване професионалната компетентност на служителите на общинска администрация Чепеларе чрез обучения в сферите на тяхната компетентност;
  • Подобряване на ефективността и ефикасността от изпълнението на задълженията на служителите на общинска администрация Чепеларе;
  • Повишаване качеството на работа на служителите на община Чепеларе чрез специализирани обучения; 

ДЕЙНОСТИ:

Дейност 1. Провеждане на обучения за кметове, кметски наместници и служители на ръководни длъжности от общинска администрация – Чепеларе

Дейност 2. Провеждане на обучения за цялата общинска администрация – Чепеларе

Дейност 3. Дейности за информация и публичност

Дейност 4. Подготовка, управление и отчитане на проекта