МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК № 24 / 29.05.2013 Г.

 

ДО СТИВЪН ДЖОН ПАУЪР

име/наименование на задълженото лице)

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП

************

ЕИК по БУЛСТАТ

120607578

Адрес за кореспонденция

К.К.ПАМПОРОВО, К-С РОЯЛ ЛОДЖ,ВХ.В,ЕТ.8, АП.81-2

Адрес по чл.8 от ДОПК

ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ

Представлявано от

 

 

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 24 / 29.05.2013 г.     СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 24 / 29.05.2013 г.
дата на публикуване: 2013-05-29 16:21:19 | големина: 67.00 KB
|