ЦУДС - 'ПОМОЩ В ДОМА'

ПРОТОКОЛ

В изпълнение на договор BG051PO001- 5.1.04-0154-C0001 и на основание Процедура за назначаване на Управител по проект „Център за услуги в домашна среда - Чепеларе” на 23 май 2013 г. в град Чепеларе се проведе събеседване с кандидатите за длъжността – управител на център.

 

Комисията за провеждане на интервюто е назначена със заповед №141 / 11.04.2013 г. на Кмета на Община Чепеларе в състав:

 

КОМИСИЯ:

1. Марияна Иванова – Ръководител на проекта
2. Иван Сиваков – Консултант по проекта
3. Станка Гвоздева – Юрисконсулт в община Чепеларе
4. Добринка Сивенова – Мл.експерт „Човешки ресурси” в община Чепеларе

 

След провеждане на събеседването, комисията:

 

Класира явилите се кандидати по следния начин:


  1. Величка Василева Илиева – 16,5 т

  2. Елена Иванова Барукчиева – 15,50 т.

  3. Георги Илиев Калайджиев – 15,25 т.

  4. Недка Кръстева Дамянова – 14,25 т.

  5. Павлина Андонова Сивакова – 13,00 т.

  6. Славка Светозарова Апостолова – 12,75 т.

 

II.Предлага на Кмета на Община Чепеларе следното решение: за Управител на „Център за услуги в домашна среда – Чепеларе” да бъде назначена Величка Василева Илиева.

 

 

 

Комисия:

1.………………..../Марияна Иванова/

2…………………./Иван Сиваков/

3…………………/Станка Гвоздева/

4…………………./Добринка Сивенова/

 

ПРОТОКОЛ ПРОТОКОЛ
дата на публикуване: 2013-05-27 16:58:11 | големина: 192.00 KB
|