Обявления и заповеди

СЪОБЩЕНИЕ 94-Р-128 ОТ 15.02.2013 ГОД.

Община Чепеларе на основание чл.61, ал.1  от АПК съобщава, че със Заповед № 76 от 15.02.2013 год. е одобрено:

            Попълване на кадастралния план на с.Орехово с пристройка към жилищна сграда /отбелязана на кадастралния план като 2МСБЖ/, застроена в урегулиран поземлен имот І-97 в кв.25, по плана на с.Орехово, одобрен със Заповед №РД342 от 07.03.1985 год. с акт за непълноти / грешки / в одобрен кадастрален план №14 от 09.10.2012 год., според кафяво защрихованите черти на приложената към тази заповед скица, която е неразделна част от заповедта.

 Заповедта и планът се намират в отдел “ТСУ” при Община Чепеларе, ет.I, стая №2 и може да се разгледа от заинтересованите собственици на засегнатите имоти, които имат право в 14 дневен срок от подписване или /получаване/ на настоящото съобщение да направят писмено възражение чрез Кмета на Община Чепеларе до Административен съд гр. Смолян в 2 екземпляра.                                                                       

 

СЪОБЩЕНИЕ №  26-00-31 от 01.04.2013 г. СЪОБЩЕНИЕ № 26-00-31 от 01.04.2013 г.
дата на публикуване: 2013-05-18 10:53:11 | големина: 66.00 KB
|
СЪОБЩЕНИЕ 94-Р-128 от 15.02.2013 год. СЪОБЩЕНИЕ 94-Р-128 от 15.02.2013 год.
дата на публикуване: 2013-05-18 10:53:11 | големина: 67.00 KB
|