Обявления и заповеди

СЪОБЩЕНИЕ № 45 ОТ 29.03.2013 Г.

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че бе разгледан /Протокол № 2 / 14.03.2013 г., Решение ІІ. № 2 на ОЕСУТ при Община Чепеларе/ проект за ПУП – План за регулация за поземлени имоти с идентификатори 80371.35.45 и 80371.35.75 в местност Метилевицапо кадастралната карта на гр. Чепелареза разширение на мюсюлманското гробище (гробищен парк № 2).

 

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение, можете да се запознаете с проекта, да направите писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Кмета на Община Чепеларе.

СЪОБЩЕНИЕ №  45 от 29.03.2013 г. СЪОБЩЕНИЕ № 45 от 29.03.2013 г.
дата на публикуване: 2013-05-18 10:51:25 | големина: 65.50 KB
|