ЦУДС - 'ПОМОЩ В ДОМА'

ПРОТОКОЛ

В изпълнение на договор BG051PO001- 5.1.04-0154-C0001 и на основание Процедура за назначаване на Управител по проект „Център за услуги в домашна среда - Чепеларе”. На 15 май 2013 г. в град Чепеларе се извърши проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания на кандидати за длъжността – управител на център. Комисията за провеждане на интервюто е назначена със заповед №141 / 11.04.2013 г. на Кмета на Община Чепеларе в състав:

 

КОМИСИЯ:

1. Марияна Иванова – Ръководител на проекта

2. Иван Сиваков – Консултант по проекта

3. Станка Гвоздева – Юрисконсулт

4. Добринка Сивенова – Мл.експерт „Човешки ресурси”

 

След проверка наличието на изискуемите документи, комисията реши и допуска до събеседване кандидатите, както следва:


1. Величка Василева Илиева

2. Недка Кръстева Дамянова

3. Славка Светозарова Апостолова

4. Елена Иванова Барукчиева

5. Георги Илиев Калайджиев

6. Павлина Андонова Сивакова

 

Събеседването с кандидатите ще се проведе на 23.05.2013 г. от 10:00 часа в офиса на „Центъра за услуги в домашна среда – Чепеларе” на ул.”Беломорска” № 46

 

Комисия:

1.………………..../ Марияна Иванова/

2…………………./ Иван Сиваков/

3…………………/Станка Гвоздева/

4…………………./Добринка Сивенова/