Обявления и заповеди

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК № 136-2013-1 / 15.05.2013 Г.

 

 

До „ДИМИТЪР КУРТЕНКОВ” ЕООД

име/наименование на задълженото лице)

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП

************

ЕИК по БУЛСТАТ

 

Адрес за кореспонденция

ГР. ЧЕПЕЛАРЕ УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ № 15

Адрес по чл.8 от ДОПК

ГР.ЧЕПЕЛАРЕ УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ №15

Представлявано от

 

 

 

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщениев Местни данъци и такси “ гр.Чепеларе, при Васил Сивенов на длъжност гл.инспектор , от 9,00 до 17,00 часа, за връчване на

 

1. Постановление № 136-2013-01/07.05.2013г.

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

 

 

 

орган по приходите

 

.........................................................

(В.СИВЕНОВ)