Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 161 ЧЕПЕЛАРЕ, 25.04.2013 Г.

На основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ във връзка с чл.134, ал. 2, т. 2 и т. 6 от ЗУТ, както и заявление вх.№ 26-00-151(4)/12.04.2013 г. от „Родопски кът” ЕООД – Чепеларе с представени предварителен договор за продажба на недвижим имот по реда на чл.15, ал.5 във връзка с ал.3 от ЗУТ от 02.12.2010 г., нот. акт № 35, том ІІ, рег. № 1393, дело № 230/2008 г. и предложение за изменение на ПУП-ПРЗ, 

ЗАПОВЕД № 161 Чепеларе, 25.04.2013 г. ЗАПОВЕД № 161 Чепеларе, 25.04.2013 г.
дата на публикуване: 2013-05-13 09:00:12 | големина: 60.00 KB
|