Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 169 ЧЕПЕЛАРЕ, 29.04.2013 Г

На основание чл.135, ал.3 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 и т.6 от ЗУТ, както и заявление вх.№ 94 М-96 / 18.04.2013 г. от Мария Николова Спилкова, Недялка Иванова Спилкова – Джиджова чрез адв. Иванка Сивенова, Маргарита Иванова Спилкова – Сотирова, Захари Анастасов Джиджов и Стоян Василев Сотиров за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 80371.240.1251, 80371.240.1252, попадащи в УПИ І-Комплексно жилищно застрояване в кв.54 по плана на гр. Чепеларе с представени нот. акт № 43, том І, дело № 345 от 1999 г., нот. акт № 35, том І, дело № 124 от 1993 г. и скица - предложение за изменение на ПУП

ЗАПОВЕД № 169 Чепеларе, 29.04.2013 г ЗАПОВЕД № 169 Чепеларе, 29.04.2013 г
дата на публикуване: 2013-04-29 17:15:24 | големина: 61.50 KB
|