Новини

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ на основание чл.91 от Кодекса на труда и Заповед №141/11.04.2013 г. на Кмета на Община Чепеларе

ОБЯВЯВА КОНКУРС за назначаване на УПРАВИТЕЛ НА „ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА - ЧЕПЕЛАРЕ” по Договор BG051PO001-5.1.04-0154-C0001, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO00l-5.1.04 "Помощ в дома” приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, област на интервенция 5.1 „Подкрепа на социалната икономика” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013 г.

ОБЯВЛЕНИЕ ОБЯВЛЕНИЕ
дата на публикуване: 2013-04-15 09:21:30 | големина: 199.50 KB
|