Обявления и заповеди

ЗАПОВЕД № 132 ЧЕПЕЛАРЕ, 03.04.2013 Г.

На основание чл.135, ал.3 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ, както и заявление вх.№ 94 И-32 / 21.03.2013 г. от Сашо Асенов Киров, Симеон Асенов Киров и Нина Асенова Кирова за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 80371.242.565, за който е отреден УПИ ІІ-585 в кв.84 по плана на гр. Чепеларе с представен нотариален акт № 54, том І, дело № 93 / 1971 г. и скица - предложение за изменение на ПУП,

ЗАПОВЕД №  132 Чепеларе, 03.04.2013 г. ЗАПОВЕД № 132 Чепеларе, 03.04.2013 г.
дата на публикуване: 2013-04-05 17:00:52 | големина: 60.50 KB
|